Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

Stylový rodinný dům ve Velkém Újezdu - individuální projektPROJEKTY NOVOSTAVEB

Našim klientům nabízíme zpracování individuálního projektu rodinného domu. Společně dojdeme ke konečné podobě dispoziční, architektonické i materiálové. Dům, ve kterém většina z nich stráví zbytek života, je postavený na míru - dokonale funkční a zároveň takový, jaký se jim líbí.

STAVBY PRO BYDLENÍ

Rodinné a bytové domy jsou nejběžnějším druhem stavby. Přesto naše projekty nejsou dělány "přes kopírák". Každé stavbě věnujeme individuální péči. S klientem podrobně probereme jeho představy o užívání domu, rodinné zvyklosti a nároky na prostor. I s klienty, kteří přinesou již zpracovaný návrh, ještě tento návrh probereme a upozorníme na případné nedostatky dispozice. Nevnucujeme svůj názor a respoektujeme odlišné vnímání potřeb, avšak díky našemu "názoru z opačné strany" se nám někdy podaří odhalit a odstranit slabinu a předejít tak nekomfortnímu užívání stavby.

Jako zdroj inspirace budoucím stavebníkům nabízíme několik realizovaných staveb v katalogu projektů.

PROJEKTSTYL - STYLOVÉ NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

NABÍZÍME TAKÉ PROJEKT OSAZENÍ DOMU NA POZEMEK.

Koupili jste si katalogový projekt? Abyste mohli stavbu zahájit, je třeba dopracovat projekt osazení spodní stavby na pozemek a další související dokumentaci včetně průzkumů a posudků. Obsah dokumentace spodní stavby se řídí přílohou č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 499/2006 sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. Doplníme Vám následující přílohy:příklad výkresu spodní stavby

A. Průvodní zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbě a investorovi, údaje o využití území a provedených průzkumech na pozemku, informace o splnění požadavků dotčených orgánů, předpokládanou lhůtu výstavby a statistické údaje (zastavěná, obytná, užitná plocha, obestavěný prostor atd.).

B. Souhrnná technická zpráva obsahuje popis urbanistického řešení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, řeší bezbariérové užívání stavby, požární bezpečnost, ochranu proti radonu z podloží a mnohé další.

C. Situace stavby - Situace širších vztahů obsahuje topografickou mapu v měřítku 1: 5000 s vyznačením lokality budoucí stavby

-           Zákres do katastrální mapy v měřítku 1:1000 – 1:2000 s vyznačením obrysu tvaru s uvedením hlavních rozměrů a odstupových vzdáleností

-            Situace celková v měřítku 1:500 se zakreslením umístění všech objektů na pozemku, zakótování velikostí, vzdáleností, zakreslení napojení na inženýrské sítě a komunikaci,

-            Vytyčovací výkres v měřítku 1:500 objektu s uvedením souřadnic v JTSK a výšek v B. p. V. pro vytyčení stavby na pozemku.

D. Dokladová část Zpracování této části dokumentace je vázána na objednání inženýrských služeb.

E. Zásady organizace výstavby-    obsahuje technickou zprávu a situaci s vyznačením zařízení staveniště

F. Dokumentace objektu spodní stavby

-            Společná technická zpráva obsahuje popis použitých materiálů pro základy, zpevněné plochy a oplocení, stavebních postupů, technologických podmínek a požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

-            Napojení sjezdu na veřejnou komunikaci obsahuje řešení dopravy v klidu, rozhledové trojúhelníky a ověření odbočovacích oblouků. Zahrnuje okolí objektu a to zejména zpevněné plochy, příjezdové cesty, parkovací stání, terasy, oplocení. Je zpracované v půdorysném výkrese v měřítku 1:250 a v řezu v měřítku 1:75

-           Půdorys základů v měřítku 1:50 obsahuje zakreslení všech konstrukcí, umístění šachet, průběh kanálků, umístění přípojek inženýrských sítí, odvětrání půdního radonu, výškové řešení základových pasů a patek, soklového zdiva a základové desky.

Výkres požárně nebezpečného prostoru v měřítku 1: 250.

Můžete si u nás objednat také projekty jednotlivých přípojek.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB

Nemenší pozornost věnujeme také výběru stavebního materiálu a sním spojeného konstrukčního systému. Respektujeme přání klienta a dokážeme poradit tomu, kdo  chce klasické či vyloženě přírodní nebo ekologické materiály i tomu, kdo preferuje nejmodernější technologie. U méně rozšířených technologií kontaktujeme výrobce a detaily projetku konzultujeme, takže projekt je skutečně potřebným podkladem pro stavbu nikoli jen papírem, který po vydání stavebního povolení založíte do skříně.

Máme zkušenosti s různými druhy stavebních materiálů a konstrukcí. Vedle klasických zděných staveb z tvárnic keramických nebo porobetonových  nabízíme i možnost zpracování projektu dřevostavby a to rámové nebo srubové podle typu kostrukce konkrétního dodavatele.

V našem portfoliu jsou však i projekty z konstrukcí méně rozšířených jako jsou systémy ztraceného bednění nebo z panelů.

REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ

Nabízíme také projekty na rekonstrukce starších rodinných domů. Dokážeme navrhnout úpravy, které zlepší technický stav budovy, architektonický vzhled i zvýšit komfort bydlení.

Naše realizace rekonstrukcí najdete v obcích Bludov, Daskabát, Frýdek-Místek (Skalice), Horka nad Moravou, Hněvotín, Jesenec u Konice, Jeseník nad Odrou, Jívová, Kokory, Křelov, Mrsklesy, Nedvězí, Olomouc (Bělidla, Hejčín), Palkovice, Pohořany, Přáslavice, Příkazy, Radíkov, Suché Lazce, Střítež nad Ludinou, Šumperk, Uničov, Velký Újezd, Výkleky ...

 

NAVRCHOLU.cz