Urbanismus a krajina

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný  rozvoj  území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé  životní  prostředí,  pro  hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství   obyvatel  území  a  který  uspokojuje  potřeby  současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným   a  komplexním  řešením  účelného  využití  a  prostorového uspořádání  území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a  soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Územní  plánování  ve  veřejném  zájmu  chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně  urbanistického, architektonického  a  archeologického  dědictví.  Přitom chrání krajinu jako  podstatnou  složku  prostředí  života  obyvatel  a  základ jejich totožnosti.  S  ohledem  na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného   území   a   zajišťuje   ochranu   nezastavěného  území  a nezastavitelných  pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

V  nezastavěném  území  lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,  zařízení,  a  jiná  opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní  hospodářství,  těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou  dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a  dále  taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití  pro  účely  rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Obnova dochovaných sídel

Venkovská krajina vytváří rám obrazu měst a nedílnou součástí krajinného rázu jsou drobná sídla - vesnice. Pro mnoho obyvatel jsou ...

Stavební soubory, územní studie

Pro rozsáhlejší území určené k zástavbě, které je však zatím jedinou parcelou nebo rozparcelováno vzhledem k budoucímu užití ...

Zahradní a krajinářská tvorba

Máte u domu pozemek, na kterém by jste rádi měli krásnou zahradu, která pro Vás bude místem relaxace a odpočinku, ale chybí Vám ...

Máte jakýkoli dotaz nebo nám chcete něco vzkázat?

Spolupracujeme

Euro Dřevostavby
Program
Natura
Sunjas
Dřevodom Rajec
Ostrovní-Elektrárny-cz
Fenix System

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.