Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

Málokterý dům se obejde bez alespoň minimálního hospodářekého zázemí. Při výstavbě nových domů na to často není pamatováno, většinou i z důvodu snahy snížit prvotní investici do vlastního domu. Dříve nebo později však vyvstane potřeba tyto chybějící prostory doplnit buď přístavou nebo zcela novým doplňkovým objektem.

 

Tato velmi jednoduchá kategorie staveb a to jak z pohledu náročnosti jejich provedení, tak z pohledu legislativy, se stává komplikovanou, pokud ji stavebník realizuje na základě tradiční informace souseda ve tvaru: „Na to nic nepotřebujete!“ nebo na základě vlastní úvahy, že na svém pozemku si může jeho vlastník postavit, co chce a že se to nikoho jiného netýká! Tento omyl se stává osudným v okamžiku, kdy buď právě ten soused, který tak „dobře poradil“ nebo soused z jiné strany pozemku přijde na stavební úřad a zpočátku se jen tak obecně ptá např. na to, zda si může těsně u sousedního plotu postavit pergolu nebo domek na nářadí. Postupně svůj dotaz konkretizuje a po získání informace, podává stížnost na pana XY, který právě takovou stavbu již realizoval.

 

Něco z vyhlášky

Dle § 103 stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují – povolují se územním řízením nebo územním souhlasem

·          stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavin

·          stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)

·          stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení

·          stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky

·          zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky

·          přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky

 

K územnímu souhlasu musí stavebník doložit jednoduchý technický popis a výkresy zpracované autorizovanou osobou. Kdo si pamatuje praxi do roku 2006, jistě si vzpomene, že existovala v tehdejším stavební zákoně tzv.ohláška, ke které stačilo přiložit nákres od ruky. Nyní podobný typ řízení neexistuje.

 

Staveb, které lze realizovat bez vědomí stavebního úřadu je jen pár. Patří sem např.

h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
i) propustky na účelových komunikacích,
j) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce,
k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách,
m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
Dále patří do této kategorie pouze už jen stavby a úpravy jako bleskosvody, stožáry pro vlajky, sirény, signální věže, drobná informační a reklamní zařízení, informativní značky,  označení budov či povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě.

 

Pro úplnost: 

Dle § 104 ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

·          stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

·          podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem

·          stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let

·          stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

K provedení uvedených jednoduchých staveb, jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. Ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

 

 

            Jak si vše ulehčit?

I v tomto případě Vám můžeme nabídnout služby našeho Ateliéru 133, který disponuje všestrannými zkušenostmi. Projekty na doplňkové stavby zpracováváme za příznivé ceny a v krátkém čase a i zde máte možnost si o podobě stavby rozhodnout sami. My Vám zajistíme, že stavba bude provedena dle podmínek pro výstavbu v dané lokalitě a místě. V případě Vašeho zájmu Vám můžeme taktéž jako u novostaveb nabídnout vyřízení potřebných dokladů před započetím stavby a tím Vám ušetřit čas a jednání s úřady.

 

 

 

NAVRCHOLU.cz