Průzkumy a inřenýring

Inženýrská činnost

Samozřejmostí je vyřízení potřebných povolení před započetím stavby a také pomoc při kolaudaci. Zjednodušeně se tyto služby nazývají INŽENÝRING.

Na přání investora zajišťujeme i zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum, inženýrskou činnost a dále provádíme autorský a technický dozor v průběhu realizace stavby. Využijte našich zkušeností s jednáním s úředníky včetně znalostí regionálních zvyklostí, které existují přesto, že platí jeden stavební zákon na celém území republiky. Na území města Prahy platí některé vyhlášky nad rámec (a dokonce v protikladu) celostátně platných vyhlášek, proto v případě, že se chystáte stavět v tomto území, počítejte s trochu vyšší cenou za vyřízení povolení.

POZOR!

Důkladně si ověřte, že na pozemku vůbec může vzniknout dům podle Vašich představ. Pokud kupujete parcelu za účelem výstavby domu, nechte si potvrdit tuto skutečnost raději na stavební úřadě. Tam také zjistíte, zda třeba jednou nepovede okolo dálnice, nebo nedaleko nebude stát továrna.

Jestli si nevíte rady, poradíme vám.

Průzkumy a posudky

Od roku 1991 nařizují legislativní předpisy naší republiky, že stavby s pobytovými místnostmi musí být chráněny proti radonu, umísťují-li se na pozemku s jiným než nízkým radonovým rizikem (nově radonovým indexem).

Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká během tzv. „Uranové rozpadové řady“. Na počátku této rozpadové řady je uran (238 U), jehož poločas rozpadu je cca 4,5 miliardy let a na konci této rozpadové řady je neradioaktivní olovo. V rozpadovém řetězci je obsaženo také rádium (226 Ra), které se mění právě na plyn radon (222 Rn) s poločasem rozpadu pouze 3,82 dne. Ten se dále mění na prvky kovového charakteru, jako jsou polonium, bizmut, olovo, což jsou prvky s poločasem rozpadu řádově v minutách a které jsou z hlediska účinku na zdraví lidí podstatné. Pro člověka tedy není nebezpečný sám radon, ale jeho dceřiné produkty. Radon je vdechován a vydechován prakticky bez významného příspěvku k ozáření člověka. Dceřiné produkty, ať už volné nebo zachycené na aerosolových částicích, se však po vdechnutí usazují na průduškách v plicích a ozařují je. Toto ozařování může být jedním z významných faktorů vzniku rakoviny plic. Zdravotně závadná je již hodnota koncentrace 200 Bq/m3. Riziko možného vzniku rakoviny přímo úměrně závisí na koncentraci radonu a na délce pobytu v místnosti se zvýšenou objemovou aktivitou radonu. Do této místnosti se radon může dostávat několika cestami, z nichž nejdůležitější je prostup z podloží objektu. Běžné hodnoty koncentrace radonu v hloubce 1 m pod zemí bývají vyšší než 10 000 Bq/m3. Na vstup radonu do domu má však významný vliv také plynopropustnost zeminy (čím propustnější, tím větší riziko), případně poruchy v horninách pod objektem. Pozemky se proto zařazují do jedné ze tří kategorií radonového rizika (nízké, střední a vysoké riziko) podle naměřené hodnoty koncentrace radonu pod zemí a podle plynopropustnosti zeminy. Návrh ochranné vrstvy proti radonu vychází z ČSN 73 0601. Pokud hodnota koncentrace radonu při vysokém riziku přesáhne stanovené hodnoty, musí být protiradonová izolace kombinována s dalším opatřením, např. s drenážním systémem v podloží, s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci nebo s izolačním podlažím.

Zaměření stavby, stavebně historický průzkum

Před započetím projektu pro rekonstrukci každý historický objekt nejdříve pečlivě zaměříme.

Pro staré domy je typické, že stěny nesvírají pravé úhly a je proto nutné zaměřovat i úhlopříčky místností. Do půdorysu se promítají i tvary stropů - klenby, viditelné trámy i ocelové nosníky vynášející segmentové klenbičky. Pro další práci je důležitá také podrobná fotodokumentace celé stavby. Při zaměření zároveň dokumentujeme zajímavé detaily, které by neměly při rekonstrukci zmizet, ale naopak jejich obnova dodá stavbě neopakovatelný charakter.

Snažíme se zachovat každou zajímavou konstrukci. Staré stavby jsou typické svou atmosférou. Je velmi těžké vystihnout, co je podstatou a proč se tak často stává, že i při pečlivé obnově památky působí výsledný dojem nepřirozeně.

Při rekonstrukci využíváme také archivní informace, nejčastěji otisk stabilního katastru ze 30.-40. let 19. století.

Starší či dokonce původní stavební plány se většinou nedochovaly.

V případě domu v Lipníku je k dispozici v archivu plánek použitý při návrhu plynového osvětlení na počátku 20. století.

Srovnání staršího plánu z konce 19. století se současným zaměřením: Vlevo na starším plánu je chodba v přízemí, vpravo půdorys patra, který je zachycen také na novém výkrese.

Snižování energetické náročnosti staveb

Průkaz energetické náročnosti budovy - od počátku roku 2009 povinná součást dokladů pro povolení novostavby rodinného domu. Nejen pro naše projekty zajišťujeme Průkaz energetické náročnosti budovy k malému a střednímu domu za 5000 Kč. Toto navýšení celkové ceny, kterou musí nyní stavebník za přípravu stavby zaplatit, není samoúčelné. Průkaz investorovi ihned ukáže skutečné náklady na provoz budoucího domu. Nemůže se rovněž stát, že by stavebním řízením prošel neúsporný dům - a to je jistě pozitivní zpráva pro uživatele stavby.

Máte jakýkoli dotaz nebo nám chcete něco vzkázat?

Spolupracujeme

Euro Dřevostavby
Program
Natura
Sunjas
Dřevodom Rajec
Ostrovní-Elektrárny-cz
Fenix System

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.