Časté otázky

Dále uvedený seznam obsahuje veškeré doklady, které může stavební úřad vyžadovat v rámci průběhu kolaudačního řízení, pro případ staveb k bydlení např. rodinných domů je těchto dokladů výrazně méně / jedná se zejména o doklady tučně vyznačené /, seznam těchto dokladů vyplývá jednak ze stavebního povolení a nebo je možno tento seznam získat na příslušném stavebním úřadu.

Pro danou stavbu je nutné tento seznam zredukovat úměrně k rozsahu a typu stavby.

 1. Úplná schválená projektová dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn (půdorysy, řezy a pohledy stavební části v měřítku 1:100)  2x.
 2. Společná správa stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek
  • stavebního povolení
  • a u provozoven navíc:
  • závazného posudku OHS (nebo vyjádření KHS ke kolaudaci)
  • závazného posudku HZS (nebo vyjádžení HZS ke kolaudaci)
 3. Doklad o vytyčení stavby
 4. Geodetické zaměření skutečného provedení
 5. Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby (pro Prahu IMI Praha)
 6. Potvrzení příslušného odboru územního rozhodování o převzetí geodetické dokumentace
 7. Zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících dodávek (ÚT, chlazení, VZT atp.)
 8. Zápis geologa/projektanta o převzetí základové spáry (v SD)
 9. Zápis TDI v SD o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace
 10. Zápis správce kanalizace v SD o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové s povolením záhozu
 11. Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů
 12. Atesty na použité stavební materiály (železobetonové prefabrikáty, beton.ocel atp.) a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií
 13. Osvědčení o způsobilosti svářečů konstrukcí a potrubí s uvedením čísla průkazu a data poslední periodické zkoušky
 14. Protokol správce vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky
 15. Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu (včetně potvrzení o zbytkovém hydrodynamickém tlaku)
 16. Zápis o předání PD skutečného provedení vodovodní přípojky na správce vodovodu
 17. Přihláška na vodoměr
 18. Zpráva o revizi el.zařízení - přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika a odstranění eventuelních vad
 19. Potvrzení z kreslírny příslušné Energetiky o převzetí zákresu přípojky 1 kV
 20. Zápis o technické prohlídce a převzetí přípojky 1kV
 21. Přihláška na přípojku 1kV potvrzená revizním technikem dodavatele
 22. Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT (včetně potvrzení o odstranění eventuelních vad podepsaného revizním technikem)
 23. Zpráva o revizi uzemnění
 24. Doklad o měření intenzity umělého osvětlení
 25. Přihlášky na elektroměry
 26. Zpráva o revizi hromosvodů včetně potvrzení odstranění eventuelních vad podepsané revizním technikem
 27. Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení
 28. Provozní řád kotelny
 29. Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
 30. Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
 31. Potvrzená přihláška k odběru plynu
 32. Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti)
 33. Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
 34. Předávací protokol plynové kotelny, včetně OTP (osvědčení o technické prohlídce)
 35. Protokol o jakosti, kompletnosti a individuelní vyzkoušení smontovaného vzduchotechnického zařízení
 36. Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení
 37. Doklad o zregulování VZT na projektované parametry
 38. Doklad o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení
 39. Provozní řád strojoven VZT
 40. Pasport výtahu včetně potvrzení o odstranění vad technologií i eventuelních stavebních vad
 41. Protokol o TK výtahů
 42. Atesty na zařízení a komponenty platné pro ČR pro výtahy
 43. Provozní kniha výtahů
 44. Protokol provozní zatěžovací zkoušky
 45. Výchozí revize elektro na přívod do strojoven výtahů
 46. Revizní zpráva slaboproud (telefon) slaboproudých rozvodů (OAÚ)
 47. Revizní zpráva a protokol se záručním listem k STA
 48. Atesty, záruční listy a návody k obsluze smontovaného technologického zařízení, strojovny VZT, kotelny, strojovny chlazení (sporáky, parapetní jednotky, boilery apod.)
 49. Stavební deník s posledním zápisem (ke dni místního šetření uzavřený)
 50. Soupis drobných vad a nedodělků
 51. Potvrzení odběratele o odstranění vad a nedodělků podle soupisu
 52. Předávací protokol trafostanice a kabelové smyčky 22kV
 53. Stavební povolení
 54. Protokol o měření hluku trafostanice
 55. Revizní zprávy elektro trafostanice
 56. Předčasné užívání trafostanice (kolaudační rozhodnutí)
 57. Předávací protokol veřejné kanalizace
 58. Kolaudační zápis veřejné kanalizace
 59. Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
  zkouška těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.)
 60. EPS - atesty, souhlas HZS, rev.zpráva, návod k obsluze
 61. EZS - atesty, souhlas policie s provedením, revizní zpráva, návod k obsluze
 62. Protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů)
 63. Atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, požární klapky atp.
 64. Protokol měření hluku v místnostech objektu
 65. Protokol o měření účinnosti protiradonových opatření (pouze v místech s vysokým výskytem radonu)
 66. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu
 67. Výkres skutečného provedení kanalizace stavby
 68. Smlouva o vyvážení domovního odpadu
 69. Doklad o ukončení HS se správcem komunikace
 70. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů chlazení
 71. Protokol o kompletní zkoušce systému chlazení
 72. Protokol o měření hluku strojovny chlazení
 73. Protokol o měření hluku kotelny
 74. Revizní zpráva MaR (DDC)
 75. Provozní řád strojovny chlazení
 76. Revizní zpráva rozvodů EDV
 77. Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
  doklad o nahlášení započetí prací archeologům

V případě, že se jedná o výstavbu nového rodinného domu na ploše určené územním plánem k zástavbě rodinnými domy a zároveň máte jasnou představu o vzhledu domu a donesete s sebou náčrt, můžete mít během 3 týdnů projekt pro územní řízení (tzv. jednoduchý projekt) a během dalších třech týdnů projekt pro stavební povolení. Pokud chcete stavět na zainvestovaném pozemku, kde máte na hranici pozemku dotaženou elektřinu, vodu a kanalizaci, lze dům do 150 m2 povolit ohlášením stavebnímu úřadu, což trvá maximálně 40 dní. Na stavební úřad však kromě projektu musíte obvykle donést ještě další doklady - vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), případně správců sítí (např. stanovisko ČEZ k rezervovanému příkonu). Některé z nich lze získat i bez hotového projektu, jiné jsou vyjádřením k projektu. V ideálním případě by lhůta pro vyjádření neměla být delší než 30 dní.

Minimální doba je tedy zhruba 3 a půl měsíce.

Naše firma navrhuje a zařizuje povolení na rodinné domy již více než 10 let a dle naší zkušenosti je průměrná doba od zadání projektu po nabytí právní moci stavebního povolení či ohlášení 8 měsíců. S delší dobou musíte počítat zejména v případech, kdy musíte získat stavební povolení na vlastní studnu nebo čistírnu odpadních vod.

Záleží na několika okolnostech. V případě, že budete měnit okna do stávajících otvorů, tedy bez stavebních zásahů do nosných konstrukcí, musíte mít projekt jen v případě, že je Váš dům památkově chráněný nebo leží v památkově chráněném území.

V případě, že budete některé z oken zvětšovat, jedná se o zásah do nosné konstrukce a musíte mít podle velikosti zastavěné plochy domu buď ohlášení, nebo stavební povolení a k tomu potřebujete projekt zpracovaný autorizovanou osobou.

V první řadě je nutno si vysvětlit pojem ohláška. V povědomí mnoha stavebníků je ještě stále ohláška vnímána v intencích starého stavebního zákona (do roku 2006), kdy postačil k ohlášce náčrt provedený stavebníkem. Nový stavební zákon tento způsob řízení nezná. I pro nejjednodušší způsob povolení, tzv. územní souhlas, potřebujete jednoduchý popis a náčrt od autorizovaného projektanta. Pro ohlášení stavby stavebnímu úřadu pak potřebujete stejný projekt jako pro stavební povolení.

V případě zvětšení koupelny budete zřejmě zasahovat do nosných konstrukcí a pak bude nutno stavební práce povolit buď ohlášením stavebnímu úřadu (u staveb do zastavěné plochy 150m2) nebo stavebním povolením (u staveb větších).

Rozhodli jste se postavit si dům, ve kterém chcete strávit zbytek života a měl by tedy co nejlépe odpovídat Vašemu životnímu stylu a nárokům. Zároveň chcete, aby se líbil – ideálně všem, minimálně však alespoň Vám osobně. V takovém případě jen těžko najdete takový dům na internetu. Nabízíme Vám zpracování studie, kdy budeme věnovat hodiny a hodiny debatám o uspořádání místností a vzhledu domu.

Může se však stát, že jste si tyto debaty odbyli už dříve doma a k nám do ateliéru přijdete s náčrtem domu, na kterém už nechcete nic měnit. Pak Vám nabízíme digitalizaci – tedy převedení Vaší představy z papíru do počítače. V rámci digitalizace rovněž přizpůsobíme rozměry konstrukcí materiálu, ze kterého chcete stavět. Digitalizaci budete muset zaplatit i v případě, že Vám studii zpracoval jiný projektant a nemá software kompatibilní s naším. V tom případě budeme rovněž požadovat písemný souhlas autora studie s tím, že můžeme zpracovat projekt pro stavební povolení.

Většina projektantů však pracuje v tzv. cadových programech (soubory s příponou .dwg) a pokud zpracovatel Vaší studie k nim patří, pak nastává případ, kdy odpadá první fáze a lze přistoupit pouze ke realizaci projektu pro stavební povolení. Podmínkou však je, že studie je zpracovaná v modulu stavebního materiálu, ze kterého chcete stavět.

Pokud pominu fakt, že i z nepřeberného množství katalogových domů si nemusíte vybrat přesně to, co hledáte, musím říct, že i časově nebo finančně si katalogovým domem příliš nepomůžete.

Ke každému totiž potřebujete minimálně doplnit osazení na parcelu a v jiném než ideálně rovném terénu též osazení výškové - výkres základů můžete z typového projektu rovnou vyhodit. Nejenže většinou nestavíte v úplné rovině, ale navíc zcela určitě stavíte v jiných základových půdách, než se kterými typový projekt počítal (či spíše nepočítal, neboť předpokládanou únosnost zeminy v projektu nenajdete). Jako příklad si vezměme dům o půdorysu 8*8 metrů přízemní s podkrovím (předpokládaná investice do 2,5 milionu). Katalogový projekt bude za 29 500 Kč . Za osazení na parcelu zaplatíte 5 000 Kč. Celková cena je tedy 34 500 Kč. Jednoduchý projekt je většinou nabízen za 500 Kč – je možná vhodný k předběžnému jednání s bankou, ale neodpovídá zákonným požadavkům na projekt pro územní řízení.

Stejný dům u nás pořídíte i se studií za 32 000 Kč s jednoduchým projektem, který odpovídá požadavkům pro územní řízení, je cena vyšší o 4000 Kč.

Ještě se zmíním o časové náročnosti. Pokud máte konkrétní představu o tom, jak má dům vypadat, a nebudete tedy potřebovat pracovat na studii, můžete mít projekt hotový za zhruba 5-6 týdnů. Pokud chcete pouze osazení k typovému projektu, který dostanete za 3 týdny od objednání, máte kompletní dokumentaci s osazením za 5 týdnů. Časová úspora tu tedy téměř není.

Máte jakýkoli dotaz nebo nám chcete něco vzkázat?

Spolupracujeme

Euro Dřevostavby
Program
Natura
Sunjas
Dřevodom Rajec
Ostrovní-Elektrárny-cz
Fenix System

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.