Rozsah projekčních prací pro individuální a typové projekty domů v běžném i pasivním standardu

Ateliér 133 má v oblasti projektování více než 12 let praxe a rádi bychom naše praktické zkušenosti a teoretické znalosti, které neustále prohlubujeme a rozšiřujeme, nabídli i vám. Díky nim totiž poskytujeme maximální kvalitu služeb za příznivou cenu. Věříme, že kvalitně zpracovaný projekt je základem pro úspěšnou realizaci vašeho bydlení a jeho možná zdánlivě vyšší cena je vyvážena úsporami v době realizace. Dobrý hospodář si hledí opatřit projekt co nejlepší, protože ví, že špatný projekt znehodnotí investici mnohonásobně větší. Ale my o kvalitě naší práce hovořit nemusíme, to za náš dělá více než stovka již realizovaných staveb a další množství staveb ve výstavbě.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH DOMU

Chcete dům s originální architekturou, zapadající do okolní krajiny, s dispozicí splňující do detailů vaše požadavky? Chcete postavit stavbu účelnou, která se vám líbí a současně mít kontrolu nad investovanými penězi? Pak se neobejdete bez kvalitního projektu, který zpracujeme dle Vašich představ tak, aby zároveň splnil všechny normativní požadavky a zajistil Vám moderní bydlení.

Na podkladě informací, které od Vás získáme, navrhneme minimálně tři zcela odlišné koncepty. V souladu s vašimi následnými připomínkami pak vybraný návrh postupně dopracujeme. Většina konzultací může probíhat prostřednictvím elektronických médií, takže práce může postupovat rychle ke konečné podobě.

PROJEKT K ŽÁDOSTI O ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ / ÚZEMNÍ SOUHLAS

Obsah dokumentace (DÚR) k žádosti o územní rozhodnutí se řídí přílohou č. 4 k prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. Nelze ho využít k žádosti o souhlas s ohlášením stavby. Dokumentace k žádosti o územní souhlas není zákonem upravená, nicméně ji zpracováváme shodně s dokumentací k územnímu rozhodnutí. Výchozím podkladem pro zpracování projektu je Architektonická studie nebo Digitalizovaný návrh stavebníka.

A. Úvodní údaje

slouží k identifikaci stavebníka, zpracovatele projektové dokumentace a navrhované stavby.

B. Průvodní zpráva

obsahuje základní charakteristiky území, stavebního pozemku a vlastní stavby a jejího užívání.

C. Souhrnná technická zpráva

popisuje architekturu stavby, včetně dispozice, a urbanistických vazeb, zásady konstrukčního a technického řešení s ohledem na ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, řeší dopady stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů, zajištění požární ochrany.

D. Výkresová část

 • Situace širších vztahů obsahuje topografickou mapu v měřítku 1: 5000 s vyznačením lokality budoucí stavby
 • Zákres do katastrální mapy v měřítku 1:1000 – 1:2000 s vyznačením obrysu tvaru s uvedením hlavních rozměrů a odstupových vzdáleností
 • Situace celková v měřítku 1:500 se zakreslením umístění všech objektů na pozemku, zakótování velikostí, vzdáleností, zakreslení napojení na inženýrské sítě a komunikaci, výškově osazuje budovy do terénu.
 • Výkres půdorysů jednotlivých podlaží v měřítku M 1:100 s uvedením základních rozměrů. Jednotlivé místnosti jsou doplněné vnitřním vybavením, prokazujícím zaříditelnost navrženého prostoru.
 • Řezy v měřítku 1:100 s poskytují základní představu o výškovém řešení objektu.
 • Pohledy v měřítku M 1:100 dokumentují celkové architektonické řešení stavby.

PROJEKT K ŽÁDOSTI O SOUHLAS S OHLÁŠENÍM STAVBY / STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obsah dokumentace (DSP) k žádosti o souhlas s ohlášením stavby se řídí přílohou č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a je totožný s dokumentací pro stavební povolení. Výchozím podkladem pro zpracování projektu je Architektonická studie, Digitalizovaný návrh stavebníka nebo projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR).

Protože je běžné, že stavebník se v prvé řadě snaží ušetřit tam, kde je to objektivně nejmíň vhodné, tedy na projektové dokumentaci, projekt pro souhlas s ohlášením stavby zpracováváme v takové podrobnosti, aby bylo podle něj bez potíží možno stavbu realizovat, a nebylo třeba objednávat realizační projekt.

A. Průvodní zpráva

obsahuje identifikační údaje o stavbě a investorovi, údaje o využití území a provedených průzkumech na pozemku, informace o splnění požadavků dotčených orgánů, předpokládanou lhůtu výstavby a statistické údaje (zastavěná, obytná, užitná plocha, obestavěný prostor atd.).

B. Souhrnná technická zpráva

obsahuje popis architektonického a urbanistického řešení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, řeší bezbariérové užívání stavby, mechanickou odolnost a stabilitu s ověřením statické věrohodnosti citlivých prvků, požární bezpečnost, úsporu energie a ochranu tepla, řešení ochrany proti radonu z podloží a mnohé další.

C. Situace stavby

 • Situace širších vztahů obsahuje topografickou mapu v měřítku 1: 5000 s vyznačením lokality budoucí stavby
 • Zákres do katastrální mapy v měřítku 1:1000 – 1:2000 s vyznačením obrysu tvaru s uvedením hlavních rozměrů a odstupových vzdáleností
 • Situace celková v měřítku 1:500 se zakreslením umístění všech objektů na pozemku, zakótování velikostí, vzdáleností, zakreslení napojení na inženýrské sítě a komunikaci, výškově osazuje budovy do terénu.
 • Vytyčovací výkres v měřítku 1:500 objektu s uvedením souřadnic v JTSK a výšek v B.p.V. pro vytyčení stavby na pozemku.

D. Dokladová část

Zpracování této části dokumentace je vázána na objednání inženýrských služeb.

E. Zásady organizace výstavby

 • Technická zpráva
 • Situace s vyznačením zařízení staveniště

F. Dokumentace objektu

1. Architektonické a stavebně technické řešení

 • Technická zpráva obsahuje popis architektonického, dispozičního a funkčního uspořádání včetně okolí stavby, upřesňuje kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, zdůvodňuje zvolené konstrukční řešení.
 • Výkres půdorysů jednotlivých podlaží v měřítku M 1:50, vyjadřují architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením jejich užívání a funkčního určení; podrobné rozměry místností, prostorů a všech konstrukcí; rozměry výplní otvorů
 • Výkres střechy v měřítku 1:75, znázorňuje půdorysný pohled na střešní rovinu; zobrazuje jednotlivé spády střešní roviny, prvků a konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu, polohu žlabů, svodů a označení klempířských výrobků.
 • Řezy v měřítku 1:50 s podrobným rozkreslením a výpisem jednotlivých skladeb konstrukcí a návrh izolace proti vlhkosti. Výškové kóty podlaží, úprav vstupů původního i upraveného terén; jsou vztaženy k výšce 1.NP.
 • Pohledy v měřítku M 1:75 dokumentují celkové architektonické řešení s vyznačením, architektonických prvků jakou jsou balkony, lodžie, arkýře apod., skryté konstrukce základů a napojení vnitřních kolmých stěn na zobrazované průčelí, barevné řešení a návrh materiálů.
 • Napojení sjezdu na veřejnou komunikaci obsahuje řešení dopravy v klidu, rozhledové trojúhelníky a ověření odbočovacích oblouků. Zahrnuje okolí objektu a to zejména zpevněné plochy, příjezdové cesty, parkovací stání, terasy, oplocení. Je zpracované v půdorysném výkrese v měřítku 1:250 a v řezu v měřítku 1:75

2. Stavebně konstrukční část

 • Technická zpráva obsahuje popis použitých materiálů, stavebních postupů, technologických podmínek a požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.
 • Půdorys základů v měřítku 1:50 obsahuje zakreslení všech konstrukcí, umístění šachet, průběh kanálků, umístění přípojek inženýrských sítí, odvětrání půdního radonu, výškové řešení základových pasů a patek, soklového zdiva a základové desky.
 • Výkres tvaru stropu v měřítku 1:50 se zákresem stropních nosníků a výplní, včetně uvedení koordinačních a skladebných vzdáleností
 • Výkres řešení krovu v měřítku 1:50 se všemi nosnými prvky s vyznačením dimenzí a výšky uložení.

3. Požárně bezpečnostní řešení

 • Technická zpráva řeší výpočet požárního rizika a stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, včetně posouzení požadavků na vybavení stavby zařízeními pro zabezpečení požární bezpečnost.

Výkres požárně nebezpečného prostoru v měřítku 1: 250.

4. Technické prostředí stavby

 • Společná technická zpráva k zařízením uplatněným ve stavbě, včetně návrhu jejich výkonů a kapacit, řeší zejména zařízení pro vytápění, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace a zařízení silnoproudé elektrotechniky. Obsahuje napojení domovních instalací na připravené odbočky z inženýrských sítí.
 • Půdorysné schéma zdravotechnických instalací a vzduchotechniky v měřítku 1:75.

PROJEKT OSAZENÍ DOMU NA POZEMEK

Koupili jste si katalogový projekt. Abyste mohli stavbu zahájit, je třeba dopracovat projekt osazení spodní stavby na pozemek a další související dokumentaci včetně průzkumů a posudků. Obsah dokumentace spodní stavby se řídí přílohou č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 499/2006 sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.

A. Průvodní zpráva

obsahuje identifikační údaje o stavbě a investorovi, údaje o využití území a provedených průzkumech na pozemku, informace o splnění požadavků dotčených orgánů, předpokládanou lhůtu výstavby a statistické údaje (zastavěná, obytná, užitná plocha, obestavěný prostor atd.).

B. Souhrnná technická zpráva

obsahuje popis urbanistického řešení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, řeší bezbariérové užívání stavby, požární bezpečnost, ochranu proti radonu z podloží a mnohé další.

C. Situace stavby

 • Situace širších vztahů obsahuje topografickou mapu v měřítku 1: 5000 s vyznačením lokality budoucí stavby
 • Zákres do katastrální mapy v měřítku 1:1000 – 1:2000 s vyznačením obrysu tvaru s uvedením hlavních rozměrů a odstupových vzdáleností
 • Situace celková v měřítku 1:500 se zakreslením umístění všech objektů na pozemku, zakótování velikostí, vzdáleností, zakreslení napojení na inženýrské sítě a komunikaci,
 • Vytyčovací výkres v měřítku 1:500 objektu s uvedením souřadnic v JTSK a výšek v B. p. V. pro vytyčení stavby na pozemku.

D. Dokladová část

Zpracování této části dokumentace je vázána na objednání inženýrských služeb.

E. Zásady organizace výstavby

 • Technická zpráva
 • Situace s vyznačením zařízení staveniště

F. Dokumentace objektu spodní stavby

 • Společná technická zpráva obsahuje popis použitých materiálů pro základy, zpevněné plochy a oplocení, stavebních postupů, technologických podmínek a požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,
 • Napojení sjezdu na veřejnou komunikaci obsahuje řešení dopravy v klidu, rozhledové trojúhelníky a ověření odbočovacích oblouků. Zahrnuje okolí objektu a to zejména zpevněné plochy, příjezdové cesty, parkovací stání, terasy, oplocení. Je zpracované v půdorysném výkrese v měřítku 1:250 a v řezu v měřítku 1:75
 • Půdorys základů v měřítku 1:50 obsahuje zakreslení všech konstrukcí, umístění šachet, průběh kanálků, umístění přípojek inženýrských sítí, odvětrání půdního radonu, výškové řešení základových pasů a patek, soklového zdiva a základové desky.
 • Výkres požárně nebezpečného prostoru v měřítku 1: 250.

PROJEKT PŘÍPOJEK NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 • Technická zpráva obsahuje popis inženýrského objektu včetně jeho vlivu na životní prostředí, technické výpočty, postup stavebních a montážních prací, a požadavky na provoz zařízení.
 • Trasa přípojky v měřítku 1:250 se zakreslením umístění všech objektů na pozemku včetně zpevněných ploch a komunikací, zakótování velikostí, vzdáleností, zakreslení napojení na inženýrské sítě včetně popisů.
 • Podélný a příčný řez přípojkou v měřítku 1:100
 • Detaily prvků a objektů na přípojce.

ROZŠÍŘENÍ DOKUMENTACE DLE PŘÍLOHY Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

Dokumentace rozšířená o všechny dále uvedené položky splňuje požadavky na realizační projekt v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 a přílohou č. 2 k prováděcí vyhlášce 499/2006 Sb.

Detaily při užití standardních postupů a systémů jsou zpracované výrobcem stavebního materiálu. U atypických konstrukcí lze detaily upřesnit především v místě napojení obvodové stěny na základ, napojení stěny na krov, napojení štítu na krov, osazení oken do fasády, (ostění, nadpraží, parapet), francouzské dveře u parapetu a další dle potřeby, typu objektu a navrženého řešení

Výpis prvků se provádí pro okna a dveře v obvodové stěně, klempířské, zámečnické a truhlářské prvky, prefabrikáty. Výpis prvků běžně zpracovává dodavatel těchto prvků.

Podrobné statické posouzení u běžných rodinných domků není třeba. Doporučuje se doplnit u objektů zakládaných na problematickém podloží, u neobvykle velkých rozponů vodorovných konstrukcí, při soustředěném a nestandardním zatížení, při příliš štíhlých konstrukcí, apod.

 • Technická zpráva obsahuje podrobný popis objektu, stavby, použitých materiálů, postupu výstavby
 • Statický výpočet s ověřením navržených konstrukcí, upřesnění jejich dimenze a únosnosti
 • Výkresy ke statickému výpočtu; vyztužení základů, stropní desky, průvlaků atd.

Projekt vytápění je obvykle součástí dodávky.

 • Technická zpráva popisuje způsob vytápění, typ topného média, způsob propojení jednotlivých systémů
 • Tepelně technické posouzení jednotlivých místností pro návrh výkonu topných těles.
 • Vvýkresy umístění otopných těles, rozvodů trubek; schéma vytápění

Projekt větrání se zpracovává pouze v objektech se vzduchotechnikou a je obvykle součástí dodávky

 • Technická zpráva popisuje způsob větrání, obsahuje výpočet větracího a topného vzduchu, výkaz výměr, typ systému a VZT jednotky
 • Výkresy řeší rozvod vzduchu a způsob propojení s ostatními systémy

Projekt elektro obvykle k realizaci není potřeba a zpracovává se pouze na žádost investora.

 • Technická zpráva popisuje podrobné technické údaje elektroinstalace, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany pře úrazem ikterickým proudem; energetickou bilanci, předpokládanou roční spotřebu, popis technického řešení osvětlovací soustavy a zásuvkových obvodů…
 • Výkresová část řeší silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů, výkresy, půdorysů světelných a napájecích okruhů, schéma rozvaděčů, celkové blokové schéma

Projekt měření a regulace se zpracovává pouze při instalaci masivních sofistikovaných systémů a je obvykle součástí dodávky.

 • Technická zpráva obsahuje základní technické údaje MaR, napájecí napěťovou ochranu, soupis navržených zařízení, vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací, návrh na komplexní zkoušku MaR, ASŘ nebo EPS
 • Výkresová část představuje zákresy do půdorysů včetně výškového umístění hlásičů, regulační schéma jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami

Projekt zdravotechniky k realizaci není obvykle potřeba a zpracovává se pouze na žádost investora. Projekt v rámci dokumentace pro stavební povolení je dostatečný.

 • Technická zpráva obsahuje bilanci spotřeby vody, popis tlakových poměrů vodovodu, návrh dimenze potrubí, popis čerpacích a posilovacích stanic, popis technického řešení vodovodu, výpočtové množství vypouštěných splaškových a dešťových vod…
 • výkresová část zobrazuje půdorysy a rozvinuté řezy zdravoinstalací, včetně zákresu osazených zařízení.

Výkaz výměr a rozpočet se doporučuje zpracovat zejména jako podklad pro jednání s realizačními firmami

 • Výkaz výměr obsahuje kompletní výkaz výměr s jednotlivými položkami stavby
 • Rozpočet sestavený na základě položkového výkazu výměr

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Jedná se o zajištění veškerých povolení, vyjádření a souhlasů se stavbou podle druhu stavby a místních podmínek. S dotčenými subjekty dohodneme veškeré podrobnosti, včetně přípravy potřebných majetkoprávních smluv a smluv o poskytování služeb souvisejících s užíváním domu. Kromě toho, že se objednáním inženýringu zbavíte veškerých starostí při jednání s úřady, provádíme v rámci této služby ZDARMA úpravy projektové dokumentace, vyvolané dodatečnými požadavky dotčených orgánů a organizací, které se mohou objevit až během projednávání dokumentace. (Pokud si klient stavební povolení vyřizuje sám, úpravy projektové dokumentace účtujeme jako vícepráce). Další výhodou pro vás je, že povolení ke stavbě budete mít podstatně dříve. Nemusíte totiž čekat, než bude projekt zpracovaný a pak teprve začít zajišťovat jednotlivé doklady. Doklady získáváme zároveň s prací na projektu. Obvykle ve chvíli, kdy je projekt hotový, jsou téměř vyřízené i doklady. Také se nemusíte obtěžovat s přebíráním korespondence do vlastních rukou (obálky s pruhem), připravováním smluv a účastnit se úředních šetření. V ceně zajištění dokladů je také projekt pro územně plánovací informaci, který se jinak účtuje jako dokumentace pro územní řízení.

PRŮZKUMY A POSUDKY

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), je pro novostavby rodinných domů nad 50 m2 zastavěné plochy povinný od 1. 1. 2009 a jeho zpracování může provést pouze energetický expert, registrovaný u ministerstva průmyslu a obchodu. PENB posuzuje celkovou energetickou potřebu stavby, nikoliv pouze ztrátu prostupem tepla konstrukcemi, která je ovšem v současnosti nejvíce diskutovaná. Z metodiky výpočtu plyne, že nízkoenergetického nebo pasivního standardu lze dosáhnout snáze u kompaktních staveb bez výstupků s co nejmenším poměrem mezi ochlazovaným povrchem a vnitřním objemem. Proto jsou z energetického hlediska nevhodné členité půdorysy a bungalovy. U malých a středních domů lze nízkoenergetického a pasivního standardu dosáhnout pouze instalací technologie, která zpracovává sekundární zdroje energie.

Radonový průzkum, je podmínkou pro všechny novostavby, které obsahují pobytové prostory. Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká rozpadem uranu v půdě. Dalším rozpadem radonu vznikají radioaktivní produkty, které se po vdechnutí usazují na průduškách v plicích a ozařují je. Toto ozařování může být jedním z významných faktorů vzniku rakoviny plic. Zdravotně závadná je již hodnota koncentrace 200 Bq/m3.

Měření koncentrace důlních plynů, se týká lokalit na poddolovaných územích. Součástí důlních plynů je také výbušný metan, který se může hromadit v objektu a při větších koncentracích představuje vážné ohrožení majetku a bezpečnost osob.

Hydrogeologcký průzkum(HGP) je potřeba vždy, pokud je součástí stavby rodinného domu studna, nebo se zasakují dešťové či přečištěné splaškové vody. HGP má prokázat, že zamýšlenou činností nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod.

Inženýrskogeologický průzkum (IGP) má ověřit geologické a základové poměry staveniště, zjistit geotechnické vlastnosti základových půd, určit třídy rozpojitelnosti zemin pro rozpočet zemních prací, zjistit úroveň hladiny podzemní vody její chemismus atd. Zpracovává se na základě doporučení projektanta zejména pokud se předpokládají nepříznivé základové podmínky.

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku v geodetickém standardu je upřesňujícím podkladem pro zpracování projektové dokumentace, které zmapuje skutečný tvar terénu, veškeré umělé i přírodní nadzemní objekty a ověří soulad vlastnické hranice mezi skutečností a mapovým podkladem. Pokud není zaměření k dispozici, vychází se z předpokladu dokonale rovného terénu a údajů získaných od třetích osob, především katastru nemovitostí a správců technické a dopravní infrastruktury.

Výpočet oslunění se zpracovává při posouzení orientace bytů vůči světovým stranám v rodinných domech s více byty a při nutnosti posoudit, zda novostavba nesníží oslunění bytů v sousedních domech a přilehlých pozemků.

Výpočet osvětlení je obvykle požadavkem z hlediska hygieny práce pro ty části bytu, které mají sloužit jako prostory pro podnikání.

Hluková studie se obvykle zpracovává na základě požadavku obecné a komunální hygieny v případech, kdy je objekt umísťovaný v blízkosti významného zdroje hluku, jako je frekventovaná komunikace, železniční trať nebo průmyslový podnik.

Máte jakýkoli dotaz nebo nám chcete něco vzkázat?

Spolupracujeme

Euro Dřevostavby
Program
Natura
Sunjas
Dřevodom Rajec
Ostrovní-Elektrárny-cz
Fenix System

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.