Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.


       Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný  rozvoj  území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé  životní  prostředí,  pro  hospodářský rozvoj a pro soudržnost   společenství   obyvatel  území  a  který  uspokojuje  potřeby  současné  generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

        Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území  soustavným   a  komplexním  řešením  účelného  využití  a  prostorového  uspořádání  území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných  a  soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

           Územní  plánování  ve  veřejném  zájmu  chrání a rozvíjí přírodní,   kulturní   a   civilizační   hodnoty   území,   včetně  urbanistického,   architektonického  a  archeologického  dědictví.  Přitom chrání krajinu
   jako  podstatnou  složku  prostředí  života  obyvatel  a  základ jejich  totožnosti.  S  ohledem  na to určuje podmínky pro hospodárné využívání  zastavěného   území   a   zajišťuje   ochranu   nezastavěného  území  a
   nezastavitelných  pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na  potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

        V  nezastavěném  území  lze v souladu s jeho charakterem umisťovat  stavby,  zařízení,  a  jiná  opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní  hospodářství,  těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou  dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a  dále  taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití  pro  účely  rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.


 

NAVRCHOLU.cz