Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

SRUBOVÉ STAVBY

 

VLASTNOSTI STAVEB Z MASIVNÍCH TRÁMŮ

 

                Dřevo je spolu s kamenem nejdostupnějším stavebním materiálem v přírodě. Proto ho člověk od počátků své existence používal ke stavbě jednoduchých přístřešků a chýší. Během doby primitivní postupy nahradilo náročné řemeslo a zdokonalovaly se i samotné stavby. Dřevo jako stavební materiál je dnes hojně využíváno především ve Skandinávii, kde tvoří 60-80% objemu stavební výroby. Nejinak je tomu i v severní Americe zejména v Kanadě, na Novém Zélandu i v Japonsku. Přestože v České republice tvoří dřevostavby asi jen 3%, stávají se i u nás stavby z masivních trámu pro stále více stavebníků atraktivní alternativou k běžným technologiím.

                Stavba domu z masivních trámů je k přírodě šetrná. Dřevo je obnovitelný materiál, jehož hmota narůstá díky fotosyntéze. Přidaná energie, nutná ke zpracování a zabudování dřeva do stavby, je  velmi malá. Nezanedbatelná je i skutečnost, že lze stavbu po dožití snadno, levně a ekologicky zlikvidovat.

                Pokud jde o mechanické vlastnosti, lze stavby z masivních trámů hodnotit jako velice lehké s minimálními nároky na základovou konstrukci. V Ateliéru 133 jsou navrhovány tak, že při správné realizaci mají také vysokou tuhost. Deformace při případných pohybech stavby, jako je sednutí základů, jsou bez známek poškození kompenzovány dřevěnou stěnovou konstrukcí. Stavba je odolná rovněž vůči otřesům.

Stavby z masivních trámů jsou typické příjemným vnitřním mikroklimatem. Dřevo dýchá, filtruje a pročišťuje vzduch. Pohlcuje pachy a škodlivé civilizační produkty. Roubené stavby jsou velmi vhodné pro astmatiky a alergiky, protože z důvodů vhodné ionizace vzduchu nevíří prach. Všechny povrchy jsou bezprašné a omyvatelné. Dřevo příznivě ovlivňuje vlhkostní poměry v místnostech. Díky schopnosti absorbovat přebytečnou vlhkost a následně ji uvolňovat, udržuje vnitřní relativní vlhkost vzduchu v optimálním rozmezí 50 – 60 %. Dřevo příjemně voní a je na pohled velmi krásné, psychologicky uklidňující svoji nenapodobitelnou strukturou. Dokáže nabít člověka pozitivní energií. Dřevo je na dotek teplé. Bydlení v takovémto domě je symbolem klidu, čistoty a psychické očisty.

 

                O dřevu se často hovoří jako o vynikajícím izolantu. Ve skutečnosti jeho tepelně izolační vlastnosti nejsou nijak zázračné. Aby nevyvstala nutnost stěnu z masivních trámů doplňovat o další izolační vrstvu, měla by její tloušťka být alespoň 30 cm. Stavby se ale často provádí z užších trámů, přičemž zateplení se přidává ze strany interiéru. Aby se zachovalo žádoucí mikroklima i v tomto případě, volíme moderní stavební izolace s difůzními vlastnostmi, které umožňují domu přírozeně dýchat. Vedle minerální vlny lze použít konopné rohože, dřevovláknité desky a další. Jako vnitřní obklad se používají dřevěné fošny imitující vzhled roubené stěny, rozšířené jsou ale i sádrokartonové či sádrovláknité desky. V některých případech se vnější stěny navrhují jako zdvojené, přičemž doplňková izolace se vkládá mezi vnější a vnitřní masivní stěnu. Tepelné vlastnosti roubené stavby se liší od vlastností staveb z těžkých stavebních hmot jako je beton a cihly i od vlastností lehkých montovaných staveb. Dřevo má přibližně stejnou schopnost akumulovat teplo jako stejný objem betonu, a proto je roubená konstrukce v podstatě vysoce tepelně akumulační. Na rozdíl od betonu má ale dřevo přibližně 10 krát menší tepelnou vodivost, takže se teplem nabíjí (akumuluje) respektive vybíjí (vyzařuje) ve srovnání s betonem velmi pomalu. Po zapnutí vytápění se v roubené stavbě tedy rychle ohřeje pouze tenká povrchová vrstva a teprve později se postupně teplem dobíjí zbylá dřevní hmota. Díky tomu lze pro vytápění použít menších tepelných výkomů s rychlou reakcí. U dřevěných rekreačních objektů je tato vlastnost zvláště výhodná. Roubená konstrukce nabitá teplem, na rozdíl od lehkých montovaných staveb, ale odevzdává teplo po vypnutí otopné soustavy zpět do vnitřního prostoru. Příznivé rozložení teplot v prostoru, vyšší povrchové teploty stěn a stropů a tedy možnost vytápět na celkovou nižší teplotu snižuje náklady na vytápění.

                Subtilní stěna staveb z masivních trámů také umožňuje při stejné vnitřní dispozici snížit zastavěnou plochu oproti tradičnímu zděnému domu až o 10%.

K velkým přednostem patří mimořádně rychlá výstavba. Montáž se ve většině případů zrealizuje do jednoho měsíce. Suchý způsob výstavby, vylučující tzv. mokré procesy a s nimi nutné technologické přestávky, umožňuje montáže téměř po celý rok i při teplotě pod bodem mrazu.

Z hlediska požární odolnosti si dřevěná konstrukce při požáru např. proti ocelovým konstrukcím zachovává pevnost po dlouhou dobu, protože při zuhelnatění povrchu se vytvoří izolační vrstva a další hoření je zpomaleno. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm tlusté roubené stěny je 50 minut (jestliže uvážíme míru bezpečnosti výpočtů, je skutečná hodnota výrazně vyšší). Vlastnosti dřeva se při požáru, na rozdíl od ocelových profilů, výrazněji nemění. Hořící dřevěný trámový strop tak, možná paradoxně, přežije déle než keramický strop vložený do ocelových profilů, které se vlivem tepelných deformací a ztráty pevnosti zřítí mnohem dříve. Nezanedbatelným faktem je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny v takovém rozsahu jako při požáru stavby s běžným zastoupením umělých materiálů.

Dřevo má však i svoje nedostatky. Aby se zabránilo jeho znehodnocování, je třeba konstrukci zabezpečit proti pronikání vlhkosti do dřeva a umožnit dřevu vysychat. Proto se v projektech Ateliéru 133 založení stěn navrhuje optimálně 60 cm nad přilehlým terénem, projektují se velké přesahy střech a spoje se řeší tak, aby v nich zatečená voda nezůstávala. Nezbytné je provádění pravidelných kontrol a při napadení dřevokaznými houbami nebo hmyzem se obrátit na odborníka. Pokud se dřevu v konstrukci zabezpečí podmínky, které potřebuje, přetrvá i po několik století.

 

ROUBENÉ DOMY 

V současnosti se označení roubený dům vžilo pro stavby, kde  konstrukci stěny tvoří trámy shodné velikosti, opracované  do rozměrů a tvaru, který se na celé svojí délce nemění. Trámy jsou na sebe položené ve vodorovné poloze a v rozích převázané tesařským spojem. Mohou být hraněné ze čtyř stran, ze dvou stran, nebo nehraněné, kulaté. Nejstarší pozůstatky roubených objektů pochází z doby bronzové a byly objeveny na území Německa a Švýcarska. Na našem území pak nejstarší nálezy spadají do 8 století. Užití dřeva se donedávna udrželo zejména v horských oblastech, jako Krkonše, Jizerské a Orlické hory a jejich podhůří, Šumavě, Českomoravské vrchovině i Valašsku. Objevuje se však i v jižních Čechách, Polabí a severozápadních Čechách. Našim vesnicím dnes dávají roubené domy milou, vlídnou tvář. Roubenky však zdaleka nepatří jen do skanzenu lidové architektury. Rozhodnutí ke stavbě takového domu je mnohdy inspirováno právě malebným vzhledem starších objektů. Pokud stavebník chce dům, který dobře zapadne do historického prostředí, mělo by jeho architektonické ztvárnění vycházet vždy z místně tradičních prvků  lidové architektury typických pro oblast výstavby. Zásadně by neměly být uplatňovány alpské či bavorské elementy, styl kanadských srubů nebo styl “podnikatelského baroka“ a jeho trojúhelníkových, lichoběžníkových a obloučkových oken, vikýřů, balkonů a pod. Architekti z Ateliéru 133 znají nejen tradiční konstrukční pravidla, ale také proporční zásady včetně regionálních zvláštností a umí je správně aplikovat. Tradiční přírodní materiál je možné optimálně skloubit se všemi přednostmi a potřebami současné civilizace. Roubený dům tak může mít i naprosto moderní vzhled v souladu s nejnovějšími trendy, včetně oživeného funkcionalistického předválečného slohu. I takový dům umíme v Ateliéru 133 navrhnout. Domy mohou mít různý účel využití, pro bydlení, rekreaci, od malé chaty po luxusní sídla.Vždy je ale nutné respektovat vlastnosti a možnosti dřeva jako stavebního materiálu.

Konstrukce roubeného domu má své zákonitosti, které je vhodné dodržovat jak z funkčních, tak z estetických důvodů. Obvodové stěny spolu s vnitřními nosnými stěnami musí vytvářet prostorově tuhou konstrukci, připomínající krabičku. Vzhledem k mechanickým vlastnostem dřevěných nosníků nenanvrhujeme obvykle v Ateliéru 133 rozpony větší, než 4-5 m. Protože pevnost dřeva ve směru kolmém k vláknům není vysoká, řeší se obvykle roubené stavby jako přízemní s obytným podkrovím

Únosnost dřeva ve směru vláken je však výrazně vyší. Proto se další podlaží vícepatrových domů podpírají sloupy.  V lidovém stavitelství se podpůrná sloupová konstrukce označuje jako podstávka. Střecha tradičního roubeného domu pak spočívá na stropních trámech, které jsou vytaženy mimo obvod domu. Při tomto řešení každý krokvení pár vytváří se stropnicí pevný trojúhelník, který ideálně odolává všem působicím silám. Pokud má investor požadavek na větší minimální podchodnou výšku v obytném podkroví, je nutné střechu osadit na pozední trámy. Horizontální síly, které by mohly zapříčinit boulení venkovních stěn, se elminují zafixováním pozednic do štítů a příčných stěn.

Ke stavbě roubených domů se standardně používají konstrukční hranoly ze smrkového dřeva. Velmi dobře se osvědčilo používání specielně pilařskými firmami nařezaného vysušeného řeziva, přičemž se vyřazují trámy středové s točivostí, průhybem a podobně. Velkou výhodou tohoto materiálu je, že není během stavby potřeba provádět žádná opatření proti deformacím stěn, způsobených ztrátou objemu zabudovaných dřevěných prvků při dodatečném vysychání. Dům ihned po dokončení poskytuje maximální komfort bydlení. Nejčastěji používaný profil je 300/300 mm, 250/250 mm a 200/200 mm. Může být i atypický rozměr. Rozměr hranolu ovlivňuje tepelné vlastnosti stěny a cenu hrubé stavby. Pro náročné klienty lze vyrobit tloušťku stěny až 40 cm. Hranoly jsou hoblované a mají sraženou hranu. Autentického vzhledu trámů lze dosáhnout přitesáním trámů širočinou. V Ateliéru 133 navrhujeme roubené stěny i z lepených hranolů, jejichž hlavní přednost spočívá ve tvarové stálosti. Vedle problémů se sesycháním odpadá u lepených hranolů kroucení, praskání, a mohou být v délkách až 13 m. Nevýhodou je vysoká cena vstupního materiálu a omezené dimenze hranolů (největší šířka stěny je 22 cm).

Základem pro roubenku je obvykle armovaná betonová deska vybetonovaná na soklovém zdivu z tvárnic ztraceného bednění, založených na základových pasech, jejichž šířka a výška odpovídá zatížení a únosnosti zeminy. Základ se navrhuje pod všemi nosnými stěnami, komínem a schodištěm. Pod příčkami se provede zesílení tloušťky desky nebo výztuže. Poloha a výška základové desky je umístěna podle projektové dokumentace v závislosti se zastavěností území a svažitosti terénu. Vnější svislé plochy základů se obloží tepelnou izolací a opatří dekoračním obkladem nebo omítkou. Konstrukce domu je od základové desky oddělena hydroizolačními svařovanými pásy. V případě výskytu radonu se provedou opatření proti jeho pronikání do stavby.

Každý prvek ve stavbě je rozměrově definován ve výrobní a montážní dokumentaci. Vše je v Ateliéru 133 pečlivě navrženo. Trámy roubených stěn se v rozích a při napojování spojují pomocí tesařských spojů, nejčastěji rybinových. Trámy mohou být na sebe položeny bezprostředně, přičemž pro větší stabilitu a nepropustnost stěny se používá takzvaného vlastního péra a drážky nebo cizího péra a drážky, nebo jsou trámy položeny v rozích tak, že mezi trámy vzniká mezera, která se vyplňuje například dřevitou vlnou, slámou, minerální nebo ovči vlnou, konopím, případně jiným materiálem. Další možnost představuje kombinace minerální vaty a dvou těsnících provazců, v rohovém spoji speciálně usazené komprimační pásky a proužek polyuretanové pěny.  Vertikální spáry a dutiny lze izolovat moderními polyuretanovými pěnami. Izolace je pak zakryta dřevěnou lištou nebo tmelem.

Veškeré nátěry dřeva by měly být šetrné z ekologického hlediska a je třeba je vybírat tak, aby dlouhodobě ochránily dřevo proti UV záření, plísním a škůdcům. Dřevo velmi dobře přijímá nátěrové hmoty. Interiér se kvůli zdravému životnímu prostředí i vnitřnímu mikroklimatu doporučuje upravovat vždy pouze přírodními tj. ekologickými materiály oleji a vosky.

Pro štíty domu se používá sendvičová rámová konstrukce, která jim zajistí dostatečně kvalitní tepelně izolační parametry. Dělící příčky se realizují z dřevěné rámové konstrukce, vyplněné akustickou izolací a opláštěné podle charakteru interéru sádrokarotnovými plotnami nebo dřevěnými deskami. Místo dřevěného rámu lze montovat ocelový rošt. Kvůli obavám ze zvýšené vlhkosti, případně z důvodu snadné instalace rozvodů, se lehké příčky mohou nahradit zděnými příčkami. Motivací k jejich užití může být požární bezpečnost či snaha vytvořit v domě tepelně akumulační hmotu.

Stropy jsou tvořené stropními trámy a záklopem, jejichž rozměry se určí výpočtem. Pokud se záklop v interiéru pohledové uplatňuje, použijí se hoblované fošny, skládané na sraz s přelištovanými spárami, překládané fošny ve dvou vrstvách nebo fošny skládané do kazet. Zcela nevhodné jsou palubky a prkna se šířkou menší než 20 cm. Tam, kde se na strop instaluje podhled, řeší se záklop pomocí dřevoštěpkových desek. Krovy jsou navrženy s ohledem na tloušťku tepelné izolace, která je minimálně 22 cm, takže unesou většinou i nejtěžší druhy střešních krytin. Běžně doporučujeme Tegalit od Bramacu, který svým vzhledem upomíná na dřevěný šindel. Pokud je to technický možné, doporučuje se klempířským prvkům raději vyhnout. V případě jejich užití v Atliéru doporučujeme pozinkované ocelové nebo hliníkové plechy lakované v barvě krytiny, v horším případě plechy měděné.

Veškeré instalace – voda, elektřina, plyn, vytápění – se přednostně rozvádějí v podlaze nebo podhledech stropů, snadno se také vedou v rámových příčkách nebo izolačních předstěnách. V trámových stěnách se vkládají do předvrtaných otvorů tak, aby nenarušovaly estetiku povrchu.

Ústředním prvkem interéru roubenek je ohniště, které obyvatelům dává nejen teplo ale i pocit sounáležitosti. V nejlevnější variantě lze umístit běžná krbová kamna, stále častěji se ale investoři rozhodují pro stavbu náročných sporáků a pecí s omítaným nebo kachlovým povrchem. Kouř je spolehlivě odváděn cihelným komínem se šamotovou vložkou, který lze využít pro všechny druhy paliv. Komínová hlava je pak korunou každého domu. V ateliéru 133 jejímu návrhu věnujeme náležitou pozornost a snažíme se, aby odrážela krajové zvyklosti. Může být omítana, nebo obložená cihlami, zřídka kamenem. K roubence se nehodí komíny štíhlé nebo dokonce nerezové 

Podlaha v přízemí je tepelně izolována polystyrénem o tloušťce od 10 cm. Součástí tepelné izolace může být i systémová deska pro instalaci pdlahového vytápění. Na tepelnou izolaci se položí roznášecí deska s eventuální topnou funkcí, která může být betonová, nebo montovaná z vláknocementových, vláknosádrových nebo dřevoštěpkových desek. Podlahy v podkroví se kladou na záklop stropu. Roznášecí deska, obvykle  montovaná z desek, se položí na izolaci proti kročejovému hluku, Funkci kročejové izolace může mít i systémová deska podlahového vytápění. Na roznášecí desku se realizuje souvrství v závislosti na druhu zvoleného vytápění a finální podlahy.  Roubeným stavbám nejvíce sluší tradiční  palubové podlahy nebo cihelná dlažba.Koupelny jsou vybaveny obklady, dlažbou a sanitární technikou podle vkusu stavebníka. Při realizaci koupelen musí být dodrženy všechny technické a konstrukční normy.

Vnějsí okna a dveře by měla být rozhodně dřevěná. I když se užitné i estetické vlastnosti plastových profily a dekoračních fólií neustále zlepšují, stále narušují celkový přírodní charakter staveb z masivních trámů. I když ani běžné dřevěné europrofily nejsou vhodné. Nepěkně také působí tenká ozdobná mřížka mezi skly v stříbrném nebo zlatém provedení. V Ateliéru 133 doporučujeme okna se subtilními profily, které se pro malebný vzhled roubenek hodí nejlépe. Vnitřní dveře by měly být kazetové, vyrobené z masivního dřeva, osazené do fošnových nebo obložkových zárubní.

V dnešní době je velmi důležitá také rychlost výstavby, kdy často stavebník, vzhledem k finanční závislosti na hypotéce nebo na prodeji bytu, žádá rychlou realizaci. V případě roubenek po vyřízení všech povolení ke stavbě, které trvá časově velice rozdílně podle místních poměrů, lze během jednoho měsíce realizovat základovou desku s připojením na sítě. V souběhu s touto přípravou se obvykle vyrábí stavebnice roubenky ve výrobních prostorách dodavatelské firmy. Vlastní montáž na místě „pod střechu“ je potom hotova v rozmezí cca 20 – 25 montážních dnů. Následně je stavba dokončena k nastěhování během dalších 4-6 týdnů.

Zpracovat dobrý návrh roubené stavby je z projekčního hlediska náročnější než v případě zděného domu. Abychom mohli v Ateliéru 133 poskytovat lepší servis než jiné projekční kanceláře, neustále své znalosti prohlubujeme studiem odborné literatury, účastí na seminářích a rovněž konzultacemi s realizačními tesařskými firmami v rámci výstavby vlastních ale i cizích staveb. Své poznatky pak zpětně promítáme do své práce. Využijte profesionálních služeb Ateliéru 133 a společně stvoříme kvalitní dílo.

 

NAVRCHOLU.cz