Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

 

V naší firmě připravujeme kvalitní návrhy rekonstrukcí historických staveb v rámci sekce ARHOS.

 

ARHOS - logo 

 

Jednou z hlavních příčin negativního vztahu k historickým objektům je v naprosté většině případů jejich velmi zanedbaný stav spojený s nedostatečným technickým zařízením těchto budov. Vlhké, studené a oprýskané stavby na nás působí velmi špatným dojmem a vyvolávají v nás pocity nelibosti a stěží si dokážeme uvědomit, že při současném rozvoji vědy a techniky v oblasti rekonstrukcí se už vůbec nejedná o obvyklé vlastnosti těchto staveb. Historické budovy mají své jedinečné kouzlo. Zároveň kladou mnohem větší nároky na údržbu než novostavby. Uzpůsobení dnešním požadavkům a standardům navíc vyžaduje specifické stavební úpravy. Výměnu nevyhovujících částí domu většinou neošálíte, vše se musí dělat na míru. Při stavebních úpravách je často nutná konzultace s odborníkem, který poradí s výběrem vhodného materiálu. Často je také nutné oživit staré dnes už nepoužívané pracovní postupy. Naštěstí jsou ještě řemeslníci, kteří je ovládají.

 

článek Vítězové soutěže TONDACH - pokračování - časopis Stavitelství

článek Vítězové soutěže TONDACH - časopis Stavitelství

 

V loňském roce byla oceněna raelizační firma Ferdinand Salamon z Loštic, která pracovala podle našeho projektu na rekonstrukci statku ve Vacetíně. Výstřižek z časopisu Stavitelství obsahuje i fotografii objektu.

Vyskládat vikýře tvaru volského oka je možné pouze z několika málo typů krytiny. Z pálené přichází v úvahu Bobrovka, z jiných druhů je možno použít eternitové šablony nebo dřevěný šindel. Protože se jedná o dražší typ krytiny, realizace často sklouzne n náhradě levnější krytinou a pokrytí vikýře plechem. Toto řešní nevypadá dobře a je v takovém případě lepší použít na celou plochu jednotně levější bitumenovou krytinu - tzv. asfaltový šindel.

 

 

 

Jak historický objekt zrekonstruovat?

Pokud jste vlastníkem historického objektu, který již potřebuje nějaké opravy, je velmi důležité znát zásady pro rekonstrukci takovéhoto objektu a že jich není málo se můžete přesvedčit sami. Zde naleznete alespoň přibližný výčet rozdělený do dvou částí:

 

1. Objekty evidované jako kulturní památky

U rozsáhlejších stavebních úprav památky se požaduje stavebně-historický průzkum.

      Výplně otvorů (okna, okenice, žaluzie, dveře, vrata, mříže)

Pro zachování autenticity památky je žádoucí repase původních hodnotných výplní včetně obnovy historické barevnosti. V případě, že zachování není možné, jsou požadovány kopie s uplatněním starého kování. Podle okolností je přípustný i novotvar při použití klasického materiálu.

      Opravy fasád, zateplení, nátěry

Požaduje se obnova dochovaných historických omítek se zachováním a obnovou všech tvarových prvků fasády, obkladů a povrchových úprav a doplnění chybějících částí materiálem ve shodné úpravě. Obecně je upřednostňována barevnost vycházející ze stratigrafického či restaurátorského průzkumu. U oprav omítek jsou preferovány vápenné omítkové a nátěrové systémy. Zateplení u členitých fasád je velmi náročné, nesmí totiž dojít k nežádoucím změnám fasády.

      Střešní krytiny

V případě dochované krytiny se požaduje její zachování nebo její náhrada krytinou identickou či jinou vhodnou historickou analogii. Je však třeba dodržet shodu materiálu a výrazu. Je rovněž žádoucí zachovat komínová tělesa, jejich půdní i nadstřešní části.

      Klempířské prvky

Je žádoucí zachovat a opravit stávající historické prvky. V případě, že to není možné, připouští se tvarová kopie výrazově shodná s původním prvkem. U nátěrů je požadováno dodržení historické barevnosti a výrazu. Lze použít moderní nátěrové materiály.

      Střešní vestavby a nástavby

Jsou možné pouze v případě, že nedojde k likvidaci, výraznému narušení či ohrožení dochovaných hodnotných historických krovových konstrukcí. V případě krovů bez výrazné památkové hodnoty je možná jejich úprava či výměna za podmínky, že v části směřující do ulice zůstanou zachovány stávající výšky hřebenů střechy, jejich sklon a charakter. Denní osvětlení půdního prostoru pod částí střechy do ulice je možné řešit obvykle střešními okny osazenými pouze v jedné horizontální řadě, v odůvodněných případech lze použít i tvarově vhodné vikýře.

      Zásahy do interiérů

Nesmí měnit (odstraňovat) základní dispoziční schéma, historické stropní konstrukce,  úpravy povrchů a další části původního interiéru stavby (např. dveře, kování, zábradlí).      U rozsáhlejších stavebních úprav je žádoucí stratigrafický průzkum úprav interiérů.

2. Objekty, které nejsou evidovanými kulturními památkami

      Výplně otvorů (okna, okenice, žaluzie, dveře, vrata, mříže)

U řemeslně hodnotných historických výplní je preferována repase. V případě výměny je požadováno zachování tvaru, členění, pokud možno také způsobu otevírání a původního materiálu (dřevo, kov apod.). Nežádoucí jsou výrobky z plastových profilů.

      Opravy fasád, zateplení, nátěry

Musí být dodrženy základní proporce a členění fasády. Barevnost bude korigována ve vztahu k architektuře domu  a  okolním stavbám.

      Střešní krytiny

Vyloučeny jsou plechové krytiny s plastovým potahem a krytiny z upravované lepenky.

      Klempířské prvky

Nežádoucí je užívání plastových prvků nebo prvků s plastovým potahem.

      Střešní vestavby a nástavby

Lze akceptovat záměr žadatele, pokud není měněn tvar střechy takovým způsobem, že by výrazně ovlivnil historickou siluetu oblasti.

      Přístavby a dostavby se změnou půdorysu

Lze akceptovat záměr žadatele, pokud zásadním způsobem nemění historickou urbanistickou strukturu, která je předmětem ochrany.

 

A nebo můžete oslovit firmu, která se touto problematikou zabývá a tyto požadavky má jak se říká v malíčku a tím si své starosti ukrátit.

 

ARHOS – obraťte se na odborníky

Součástí naší projekční kanceláře je ateliér ARHOS, který se zabývá právě rekonstrukcí historických staveb. Zpracovává také projekty zaměřené na zachování historickéhorázu sídel. Máme za sebou již několik let působnosti a zkušenosti někteří z nás získávali přímo na památkovém ústavu. Tudíž si troufáme říct, že v tomto oboru se opravdu vyznáme.

 

Průběh naší práce

Před započetím projekčních prací pro rekonstrukci každý historický objekt nejdříve pečlivě zaměříme. Pro staré domy je typické, že stěny nesvírají pravé úhly a je proto nutné zaměřovat i úhlopříčky místností. Velmi důležitá je také fotodokumentace celé stavby. Zároveň dokumentujeme zajímavé detaily, které by neměly při rekonstrukci zmizet, ale naopak jejich obnova dodá stavbě neopakovatelný charakter. Projekt na rekonstrukci zpracujeme dle platných podmínek a v případě Vašeho zájmu Vás budeme zastupovat i při vyřizování potřebných povolení pro stavební práce.

 

Napište nám

 

Pokud potřebujete v této problematice poradit a nebo máte zájem o naše služby, obraťte se s důvěrou na naše projektanty, kteří Vám poskytnou své nemalé zkušenosti. 

 

VENKOVSKÁ USEDLOST

Na hornohanácké venkovké usedlosti, modernizované v první polovině 20. století , bylo navrženo nové průčelí, které vychází ze staršího regionálního typu lidové architektury, rozšířeného v oblasti mezi Šumperkem a Zábřehem.

MĚSTSKÝ DŮM

Při rekonstrukci rodinného domu v historickém centru města byl zachován původní vnější vzhled a hodnotné prvky v jinak moderně upraveném interiéru.

 

motivační skica

Pomoc při obnově historické fasády nabízí motivační skicy. Jsou zpracované na základě analogií čerpaných buď z archivních pramenů nebo z dochovaných historických staveb regionu. Pro obnovu fasády usedlosti v Partutovicích byl vzorem nedávno demolovaný jiný dům ve stejné obci.

 

Před započetím projektu pro rekonstrukci každý historický objekt nejdříve pečlivě zaměříme. 

Pro staré domy je typické, že stěny nesvírají pravé úhly a je proto nutné zaměřovat i úhlopříčky místností. Do půdorysu se promítají i tvary stropů - klenby, viditelné trámy i ocelové nosníky vynášející segmentové klenbičky. Pro další práci je důležitá také podrobná fotodokumentace celé stavby. Při zaměření zároveň dokumentujeme zajímavé detaily, které by neměly při rekonstrukci zmizet, ale naopak jejich obnova dodá stavbě neopakovatelný charakter.

 

Snažíme se zachovat každou zajímavou konstrukci. Staré stavby jsou typické svou atmosférou. Je velmi těžké vystihnout, co je podstatou a proč se tak často stává, že i při pečlivé obnově památky působí výsledný dojem nepřirozeně. 

Například tato půda. Je krásná díky staré tesané konstrukci krovu, ktrou však netvoří jen sloupky a hambálky, ale také krokve, které by při rekonstrukci neměly zmizet pod opláštěním kryjícím novou tepelnou izolaci podkroví. Velice výrazným detilem je také struktura podhledu tvořeného rastrem latí a profilovanou výplní z původních šindelů (střecha je nyní překryta eternitem).

Návrh proto počítá se zateplením až nad tyto stávající vrstvy. Podlaha zůstane samozřejmě fošnová.

 

NAVRCHOLU.cz